Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Registratiecommissie Tandarts Specialisten (RTS)

Taken, samenstelling en bevoegdheden van de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen zijn geregeld in de Regeling inzake de Opleiding en Registratie van Specialisten (de Regeling) en op onderdelen nader uitgewerkt in het Reglement van Orde (RvO).

De Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen voert haar taken uit met inachtneming van de besluiten die zijn vastgelegd door het College Tandheelkundige Specialismen.

Taken

De Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen heeft tot taak:

* het visiteren en erkennen van opleidingsinrichtingen en (plaatsvervangend) opleiders;

* het beoordelen van curricula en (individuele) opleidingsprogramma's;

* het inschrijven van assistenten in opleiding tot specialist (AIOS) in het opleidingsregister;

* het begeleiden en beoordelen van AIOS gedurende het opleidingstraject;

* het inschrijven van specialisten in het specialistenregister: registratie en herregistratie;

 * het zo nodig doorhalen van de inschrijving;

* het nemen van besluiten over de hoogte van verschuldigde RTS-tarieven;

* het adviseren van het CTS.

Samenstelling

De Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen bestaat uit acht leden, waaronder de voorzitter, en de vice-voorzitter, vijf adviserende leden en een secretaris-jurist. Van de acht leden zijn vier leden orthodontist (DMO) en vier leden kaakchirurg (MKA).

Zie https://www.nvmka.nl/herregistratie

 

Voorzitter mevrouw M.A. Disse (orthodontist)
vice-voorzitter J. Kloosterman (kaakchirurg)
Lid Dr. L. Meijndert (kaakchirurg)
Lid Dr. G. Mensink (kaakchirurg)
Lid I.G.H. van der Tol (kaakchirurg)
Lid Dr. A.C. Jongsma (orthodontist
Lid mevrouw M.C.J. van der Beek (orthodontist)
Lid  mevrouw M.L. Koning (orthodontist) 
Secretaris mevrouw mr. A.E.L. van der Voort van Zyp
Plv secretaris mevrouw mr. G.M. van Reenen
Adviseur namens Doo-T Prof.dr. A.J. Feilzer
Adviseur namens NFU vacature 
Adviseur namens aios MKA-chirurgie R.J. Klijn
Adviseur namens aios DMO mevrouw V. Stockbroekx
Adviseur namens CTS Mr. M.C.J. Rozijn
Instelling: 
Overig

Sponsoren SSKMKA