Opleiding en registratie

Opleiding en registratie

Opleidingseisen voor de Vervolgopleiding kaakchirurg-oncoloog, vastgelegd in het Definitief Reglement Vervolgopleiding Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Kaakchirurg-Oncoloog, d.d. 27-06-2020 (bijlage)
INLEIDING

De Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA) heeft in 2013 in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Keel-, Neus- en Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied een gezamenlijk curriculum voor de Oncologische Hoofd-Halschirurgie (OHHC) opgesteld. De opleiding vindt plaats in een erkend Centrum. Het is een op competenties gebaseerde opleiding, bestaande uit verplichte- en keuzemodules.

Oncologische Hoofd-Halschirurgie is een sub-specialisme binnen het vakgebied van de MKA-chirurgie. Het hiervoor ingestelde register is en wordt gehouden door de NVMKA. De uitvoering hiervan wordt ter hand genomen door een Registratiecommissie die daartoe door het Bestuur van de NVMKA (hierna: “Bestuur”) is aangesteld. De kaakchirurg die is ingeschreven in dit register en aan de voorwaarden verbonden aan inschrijving en verlenging daarvan blijft voldoen, is gerechtigd om aan derden kenbaar te maken dat hij of zij “Kaakchirurg-Oncoloog” (KO) is. De NVMKA maakt hierdoor inzichtelijk wie het daarvoor benodigde curriculum heeft doorlopen.

De Oncologische Hoofd-Halschirurgie is een vervolgopleiding die kan worden doorlopen door zowel een
Kaakchirurg als een KNO-arts. Daarvoor is het curriculum Oncologische Hoofd-Halschirurgie (OHHC) opgesteld (bijlage 1).

De normen zijn beschreven vanuit de wettelijke voorschriften van en werkwijze in Nederland, ervan uitgaande dat de persoon in Nederland zijn opleiding heeft genoten en ervaring heeft opgedaan.
Inschrijving voor personen, die elders de opleiding hebben genoten of ervaring hebben opgedaan, is mogelijk indien zij aan de voorwaarden van dit reglement voldoen.

De registratie in het register is maximaal vijf jaar geldig. Herregistratie is mogelijk onder de daarvoor geldende voorwaarden.

De opleiding tot KO kan alleen worden gevolgd binnen door de Nederlandse Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren (NWHHT) erkend Hoofd-Hals Oncologisch Centrum (HHOC) en onder de supervisie van een erkende Opleider-kaakchirurg-oncoloog (hierna: “Opleider”).

Ingeval van een HHOC zonder opleiding MKA-chirurgie wordt deze functie vervuld door de KO met opleidingsbevoegdheid voor de opleiding OHHC. Indien in een dergelijk HHOC de opleider een KNO-arts zal zijn dan dient het Bestuur van de NVMKA hiervoor toestemming te geven en deze toestemming dient voor aanvang van de opleiding schriftelijk te worden aangevraagd. Tevens zal de opleider moeten zijn gevisiteerd conform artikel 2.2. en dient hij/zij te voldoen aan de overige in dit reglement genoemde eisen.

BEZWAAR

Tegen een besluit tot inschrijving, verlenging daarvan, het stellen van nadere voorwaarden daaraan dan wel het doorhalen of schorsen van een registratie uit hoofde van dit Reglement, kan door de persoon die daardoor rechtstreeks in zijn belang wordt geschaad, schriftelijk en gemotiveerd bezwaar worden aangetekend bij het Bestuur. Het Bestuur, dan wel een door haar in te stellen bezwarencommissie, beslist niet op het bezwaar dan nadat de belanghebbende is gehoord, en de belanghebbende en de Registratiecommissie de gronden van bezwaar schriftelijk uiteen hebben gezet (bijlage 2).

NB: Op 7 november 2019 heeft de Commissie Oncologie van de NVMKA besloten de officiele naamvoering: kaakchirurg*, hoofd-hals oncoloog (eventueel te vervangen door MKA-chirurg).

 

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu