Leeswijzer MKA leidraden

Leeswijzer MKA leidraden

Leeswijzer MKA leidraden

Leeswijzer MKA leidraden 27-03-2023

Leeswijzer en uitsluiting aansprakelijkheid:

De Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA) is een wetenschappelijke vereniging die zich tot doel stelt om ten behoeve van haar leden de kwaliteit van de kaakchirurgische zorg in Nederland te bevorderen. Daartoe bevordert de vereniging het delen van kennis tussen de leden tijdens jaarvergaderingen en wetenschappelijke bijeenkomsten. De vereniging stimuleert bovendien het vastleggen van deze kennis in professionele MKA-leidraden.
Deze professionele MKA-leidraad is op basis van het gemeenschappelijke inzicht van de leden en conform de procedure als hieronder omschreven, vastgesteld.

Deze professionele leidraad is dientengevolge tot stand gekomen op basis van onderzoek en inzichten die verkregen zijn door de behandelingen van en het onderzoek naar de verschillende aandoeningen. De hierin verwoorde inzichten vormen niet een individueel behandeladvies, omdat relevante klinische data ontbreken, maar bieden de MKA-chirurg informatie voor zijn beslissingen bij het diagnosticeren en behandelen van de klachten van een individuele patiënt. De MKA-chirurg kan dan ook een individuele patiënt anders behandelen dan uit deze informatie zou kunnen volgen vanwege de gezondheidssituatie of bijzondere omstandigheden van de patiënt.

Wij adviseren de individuele MKA-chirurg om in dat geval hiervan, inclusief de onderbouwing, een aantekening te maken in het patiëntendossier.

Een gebruiker, zorginstelling of zorgverlener, zal steeds zelf moeten beoordelen of de informatie in relatie tot de patiënt juist, volledig en up-to-date is en de informatie zo nodig aan de lokale omstandigheden dan wel nieuwe ontwikkelingen moeten aanpassen.

De diverse onderdelen uit deze professionele leidraad vormen een handleiding voor de MKA-chirurg. Dit geldt niet voor de aanbevelingen die in een kader zijn geplaatst. Deze onderdelen bevatten minimumnormen waarvan de MKA-chirurg eveneens kan afwijken als de gezondheidssituatie van de patiënt of bijzondere omstandigheden daartoe nopen.

Procedure

De commissie Herziening MKA-leidraden houdt zich bezig met het (laten) opstellen en reviseren van de leidraden van de NVMKA. De commissie houdt hiertoe bij welke leidraden aan herziening toe zijn. Vervolgens worden twee (of meer) experts vanuit de vereniging aangezocht de leidraad te beoordelen en zo nodig te reviseren of een nieuwe conceptleidraad op te stellen. De (eventueel aangepaste) conceptleidraad wordt vervolgens ter commentaar aan de leden aangeboden. De commissie verzamelt het commentaar en koppelt dit terug aan de experts voor een eventuele aanpassing van de conceptleidraad. Het resultaat wordt als definitief conceptleidraad aan de leden aangeboden ter accordering op de Algemene Ledenvergadering tijdens een voor- of najaarscongres van de NVMKA. Elke 5 jaar worden de leidraden gereviseerd en op deze manier actueel gehouden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De informatie is met zorgvuldigheid vastgesteld. Niettemin is het onmogelijk om met alle facetten en omstandigheden van iedere patiënt rekening te houden. De NVMKA sluit iedere aansprakelijkheid, van de vereniging en/of een persoon die tot haar organisatie, organen of commissies behoort, voor directe of indirecte schade in verband met het opstellen of publiceren van deze tekst, dan wel onderdelen daarvan, volledig uit.

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu