Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Algemene informatie

Standaarden vormen de basis van het kwaliteitsbeleid van de kaakchirurg en slaan een brug tussen wetenschap en praktijk. Standaarden die de beroepsgroep heeft opgesteld en geautoriseerd, zijn het uitgangspunt bij medisch handelen. Een standaard bevat aanbevelingen voor het verbeteren van kwaliteit van zorg. Zij berusten op wetenschappelijk onderzoek en zijn aangevuld met expertise en ervaringen van zorgprofessionals en zorggebruikers. Standaarden zijn bedoeld om de klinische besluitvorming te ondersteunen. Zij verminderen daarmee de diversiteit van handelen en maken het handelen transparant. 
Standaarden zijn geen dwingende voorschriften. Aangezien de aanbevelingen in standaarden hoofdzakelijk gericht zijn op de ‘gemiddelde patiënt' en de praktijk complexer kan zijn dan in de richtlijn is weergegeven, kunnen zorgverleners in individuele gevallen afwijken van deze aanbevelingen. Dit moet wel beargumenteerd en gedocumenteerd worden in het patiënten/cliëntendossier.

Er zijn veel soorten standaarden: van ‘globale adviezen' tot ‘zeer gedetailleerde protocollen'. Om pragmatische redenen is besloten dat onderscheid niet te maken. Er wordt gestreefd naar globale beschrijvingen.

Een enkele keer komen conflicterende richtlijnen of standaarden voor. In het algemeen is het raadzaam dan de dichtst bijgelegen standaard of richtlijn (meestal die van het ziekenhuis) te volgen, tenzij er redenen zijn om hiervan af te wijken.

In de bijlage vindt u de Leeswijzer MKA-standaarden.

Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u een reactie sturen naar secretaris@nvmka.nl

Niet-leden kunnen de standaarden opvragen via bovenstaand email adres.

Commissie Herziening Richtlijnen

mw. S. van den Bosch, dr. E.H. van der Meij, dr. P.J. Schoen, mw. E.C. Mellema (namens bestuur NVMKA)

Sponsoren SSKMKA