Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Stichting BOOA

Stichting BOOA

Welkom op de pagina van de Stichting BOOA, een stichting tot bevordering van bijzondere wetenschappelijke onderwijs- en onderzoekactiviteiten van de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA).

De stichting BOOA heeft ten doel het stimuleren van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied van de mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie en het financieren van deze activiteiten binnen het kader van de doelstelling van de NVMKA, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.

De stichting BOOA tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het financieren van bijzondere wetenschappelijke onderwijs- en onderzoekfaciliteiten;

b. het financieren/verzorgen van postacademiaal onderwijs kaakchirurgie;

c. het (doen) voorbereiden van voordrachten voor de aanstellingen van door de stichting meegefinancierde bijzondere hoogleraren.

Het bestuur bestaat uit vijf leden, waarvan ten minste twee oud-bestuursleden van de NVMKA en ten minste twee leden die ook zitting hebben in de PAOK commissie. Op deze wijze zijn BOOA en de PAOK aan elkaar gekoppeld, hun beider doelstelling past daar goed bij.

Tijdens de Najaarsvergadering 2019 in Hoorn heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. 

BOOA Research Grant 2020

Tijdens het Najaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA), dat als webinar op vrijdag 6 november 2020 werd georganiseerd, heeft dr. Theo J.M. Hoppenreijs, voorzitter van de Stichting tot Bevordering van Bijzondere Wetenschappelijke Onderwijs- en Onderzoeksactiviteiten (BOOA) de BOOA Research Grant 2020 en de Aanmoedigingsprijs uitgereikt.

De Stichting BOOA van de NVMKA stelt jaarlijks een prijs beschikbaar ter stimulering van innovatief wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie. Deze prijs, de BOOA Research Grant, is bedoeld om jonge onderzoekers een zetje in de rug te geven om dat onderzoek op gang te krijgen.

De jury, bestaande uit de kaakchirurgen prof.dr. A.G. Becking, dr. R.J.J. van Es en prof.dr. J.L.N. Roodenburg, beoordeelde dit jaar elf aanvragen. Alle ingezonden onderzoeken waren van hoogwaardige kwaliteit.

De BOOA Research Grant 2020 (een cheque ter waarde van € 7.500,-) is gewonnen door collega Céline Stoop, PhD-student, afd. MKA-chirurgie, UMC Utrecht, voor de opzet van haar onderzoek: "Botsubstituten voor reconstructie van de gnathoschisis: een Nederlandse multicenter studie”.

Doelstellingen van dit onderzoek zijn: Het vergelijken van het gebruik van een calciumfosfaat botsubstituut met het gebruik van autoloog kinbot voor het sluiten van de gnathoschisis bij kinderen met een enkelzijdige lip-kaakspleet of lip-kaak-gehemeltespleet met als klinische en radiologische uitkomstmaten: 1. Sluiting van de oronasale communicatie; 2. de eruptie van de cuspidaat in de gnathoschisis; 3. de positie van de alaire basis aan de aangedane zijde; 4. het volume van het schisis defect pre-operatief in vergelijking met het gereconstrueerde botvolume 1 jaar post-operatief. Aan dit onderzoek doen vier schisiscentra mee.

De Aanmoedigingsprijs 2020 (een cheque ter waarde van € 2.500,-) is toegekend aan collega Jasper Vonk, PhD-student, afd. MKA-chirurgie, UMC Groningen, voor de opzet van zijn onderzoek: "Multispectrale opto-akoestische tomografie bij patiënten met het primaire syndroom van Sjögren: een fase 1 proof-of-concept studie”.

Het primaire doel van deze studie is om te bestuderen of endogene biomarkers in de glandulae submandibulares en parotideae gedetecteerd kunnen worden met de multispectrale opto-akoestische tomografie (MSOT). Secundaire doelen zijn om deze endogene biomarkers te kwantificeren en na te gaan of deze gebruikt kunnen worden om onderscheid te maken tussen patiënten met het primaire Sjögren syndroom en gezonde vrijwilligers. Ook zal worden beoordeeld in hoeverre de met MSOT metingen van endogene biomarkers correleren met ziekteactiviteit.

BOOA Research Grant 2021

Het bestuur van de Stichting Bijzondere Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek Activiteiten (BOOA) van de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak en Aangezichtschirurgie brengt u onder de aandacht dat er ook in 2021 een Research Grant en Aanmoedigingsprijs ter beschikking worden gesteld aan een jonge onderzoeker als startkapitaal voor het onderzoek waarmee hij/zij wil beginnen. De onderzoeker is lid, aspirant-lid of buitengewoon lid van de NVMKA. Nadere informatie leest u op deze website onder Vereniging/Stichting BOOA.  

Instelling: 
Stichtingen

Sponsoren SSKMKA