Algemene voorwaarden congressen/cursussen georganiseerd door de SSKMKA

Algemene voorwaarden congressen/cursussen georganiseerd door de SSKMKA

Congressen/cursussen van de Nederlandse vereniging voor Mond Kaak en Aangezichtschirurgie (NVMKA) worden georganiseerd door de stichting Kwaliteit en Scholing MKA chirurgie (SSKMKA) in samenwerking met Ireen Rientjes Congresorganisatie (www.ireenrientjes.nl).

1. Inschrijving

 • Inschrijving geschied schriftelijk of via de site www.ireenrientjes.nl. Per ommegaande ontvangt u bevestiging.
 • Alle inschrijvingen worden vertrouwelijk behandeld.
 • Conform de wet op het consumentenrecht kan binnen 14 dagen na inschrijving geannuleerd worden zonder opgaaf van reden en zonder kosten.
 • De inschrijving kan geannuleerd worden tot 2 weken voor aanvang van het congres/nascholing. Het inschrijfgeld zal dan binnen 2 weken gerestitueerd worden met aftrek van € 50,- administratiekosten. Na deze periode volgt bij annulering geen restitutie van inschrijfgelden meer.
 • Op het verstrekte cursusmateriaal is een copyright gevestigd door de NVMKA.

2. Privacy

Op de door de SSKMKA georganiseerde congressen zijn de privacy voorwaarden van congresbureau Ireen Rientjes van toepassing:

Ireen Rientjes Congresorganisatie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Ireen Rientjes Congresorganisatie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Ireen Rientjes Congresorganisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van congresdeelnemers, congreslocaties/hotels, sponsoren en samenwerkende partners

Persoonsgegevens van congresdeelnemers, congreslocaties/hotels, sponsoren en samenwerkende partners worden door Ireen Rientjes Congresorganisatie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Communicatie over het congres en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan de organisatie van het congres;
 • Administratieve doeleinden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Deelname aan een congres/cursus

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Ireen Rientjes Congresorganisatie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Titel, voornaam, achternaam;
 • Adresgegevens, praktijk/ziekenhuisgegevens, beroep/functie/student;
 • E-mail adressen, telefoonnummers;
 • Financiële en/of betalingsgegevens;
 • BIG-nummers;
 • Lidmaatschapsgegevens;
 • Dieetwensen/hotelwensen.

Persoonsgegevens worden door Ireen Rientjes Congresorganisatie verwerkt ten behoeve van de volgende doelen:

 • Informatieverstrekking in de vorm van badges en deelnemerslijsten en badges inzake het betreffende congres, waarop enkel naam, voornaam, beroep en praktijk/ziekenhuis gegevens vermeld kunnen worden;
 • Foto’s gemaakt tijdens het congres zijn toegankelijk voor de overige deelnemers van het betreffende congres via de congres website;
 • Verzending per e-mail van persoonsgebonden certificaten van deelname en evaluaties;
 • NAW-gegevens en e-mailadressen kunnen gebruikt worden voor uitnodigingen van toekomstige congressen op hetzelfde vakgebied.

Uw persoonsgegevens worden door Ireen Rientjes Congresorganisatie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 5 jaar.
Delen met derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken, echter alleen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)-gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

De congreswebsites van Ireen Rientjes Congresorganisatie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

3. Klachtenprocedure

Wanneer u klachten heeft over een door de NVMKA/SSKMKA georganiseerde cursus/activiteit of de cursusaccommodatie dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk.
Bij klachten zullen we zorg dragen voor een spoedige oplossing waar mogelijk en deze worden als volgt behandeld;

 • Uw klacht kunt u indienen bij het aanwezige personeel op de congreslocatie of bij Ireen Rientjes Congresorganisatie ter plaatse.
 • In het geval er geen mondelinge overeenstemming wordt bereikt, dan kunt u binnen 2 weken uw klacht schriftelijk indienen bij Ireen Rientjes Congresorganisatie of het bestuur van de SSKMKA.
 • U dient uw klacht duidelijk te omschrijven en uw standpunt helder te onderbouwen. Een klacht kan nooit anoniem worden ingediend.
 • Na ontvangst van uw klacht krijgt u binnen 2 weken een schriftelijk antwoord door of de secretaris van de SSKMKA of Ireen Rientjes Congresorganisatie. Indien er langere tijd nodig is voor eventueel onderzoek dan zullen wij hiervoor een tijdsindicatie aangeven.
 • De SSKMKA behandelt elke klacht vertrouwelijk.
 • Indien er geen overeenstemming kan worden bereikt met de SSKMKA/Ireen Rientjes dan  kunt u zich binnen 3 maanden melden bij een onafhankelijk derde partij, daarvoor is aangesteld dr. A.V. van Gool, mediator, arbiter scheidsgerecht gezondheidszorg en lid klachtencommissie KNMT. Per adres secretariaat NVMKA (Postbus 369, 8160 AJ Epe; e-mail: secretaris@nvmka.nl).
 • Voor de NVMKA/SSKMKA is de uitspraak van de onafhankelijke derde partij bindend.
 • De registratie van klachten geschiedt bij de SSKMKA voor een periode van minimaal 5 jaar.

Zoeken binnen de hele website.