Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Permanente commissie Intercollegiale Toetsing Kaakchirurgie (PITK)

De Permanente commissie Intercollegiale Toetsing Kaakchirurgie (PITK) heeft tot taak de reglementering en uitvoering van kwaliteitsvisitaties te realiseren. Deze visitaties hebben plaats onder auspiciën van de NVMKA. Vanaf 21 maart 2008 is de kwaliteitsvisitatie één van de drie verplichte onderdelen voor de MKA chirurg teneinde in aanmerking te komen voor herregistratie.

De andere twee onderdelen zijn: het kunnen aantonen van MKA-chirurgische werkzaamheden van 16 uur of meer per week en het behalen van ten minste 200 accreditatiepunten in de vijf jaar voorafgaande aan de (her)registratie.

Vanaf 21-03-2008 houdt de PITK zich bezig met het plannen en uitvoeren van ‘Kwaliteitsvisitaties Nieuwe Stijl’ van alle MKA-chirurgische vakgroepen, leden en niet-leden van de NVMKA, in Nederland. De kwaliteitsvisitatie is gericht op vier professionele kwaliteitsdomeinen, te weten: de evaluatie van zorg, het vakgroepfunctioneren, de professionele ontwikkeling binnen de vakgroep en het patiëntenperspectief. Tevens worden nieuwe richtlijnen en protocollen getoetst, nadat deze door de NVMKA zijn goedgekeurd.

Vakgroepen met een opleiding worden niet alleen door de PITK gevisiteerd maar ook door de RTS in het kader van de opleiding. Zij kunnen ervoor kiezen de visitaties van PITK en RTS gelijktijdig te laten plaatsvinden. 

 

Tijdens de najaarsvergadering van de NVMKA in november 2014 is het vernieuwde reglement van de PITK besproken en goedgekeurd. Gekozen is voor een kort reglement met bijlagen; de bijlagen kunnen door de PITK zelf worden gewijzigd, zonder tussenkomst van een notaris/advocaat.

De belangrijkste aanpassingen zijn:

De PITK-visitatie is volledig gedigitaliseerd;

De vakgroep/solist/waarnemer is met ingang van 2015 zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de visitatie dmv invulling van bijlage 2 van het reglement;

Nadat een datum is vastgesteld wordt op het afgesloten gedeelte van de NVMKA-website de visitatiestukken gereed gezet tbv invulling ervan;

De individuele MKA-chirurg is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen herregistratie/visitatie op basis van RTS-informatie;

De visitatiemethode voor zowel vakgroepen als solisten en waarnemers staat beschreven;

Een exemplaar van het definitieve visitatierapport dient door de gevisiteerde vakgroep/solist/waarnemer zelf te worden doorgestuurd aan de Raad van Bestuur en Stafbestuur;

Alle visitatiegegevens zijn altijd inzichtelijk voor de gevisiteerden;

Een afschrift van de correspondentie aan de Raad van Bestuur en Stafbestuur, en een reflectie op de adviezen, zoals genoemd in hoofdstuk 5 van het visitatie én - voor zover van toepassing - een plan van aanpak, dient binnen een maand na ontvangst van het definitieve visitatierapport te worden toegestuurd aan de PITK;

De KISZ- en Veiligheidslijst en Quick Scan kunnen zo vaak als gewenst door de vakgroep/solist/ waarnemer worden ingevuld.

Voorzitter / hoofdvisiteur Prof.dr. R.R.M. Bos
Ambtelijk Secretaris Mevrouw J.M. van Dam
Lid / hoofdvisiteur B.P.G. Gulix
Lid / visiteur Dr. Th.J.M. Hoppenreijs
Lid / hoofdvisiteur F.W. Huisman
Lid / hoofdvisiteur F.S. Kroon
Lid / hoofdvisiteur mevrouw C.M.G. Robben
Lid / visiteur J.M. van der Sleen
Lid / hoofdvisiteur mevrouw dr. M. Weijers
Lid / hoofdvisiteur mevrouw dr.dr. C.R.A. Wilkert
Instelling: 
NVMKA

Sponsoren SSKMKA