Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Kwaliteitsvisitatie

De PITK-kwaliteitsvisitatie nieuwe stijl

Door de ALV tijdens het (digitale) NVMKA-Voorjaarscongres op 27 juni 2020 is de herziening van het PITK-visitatiereglement 2018 vastgesteld.

Het PITK-visitatiereglement 2020 is geldig voor visitaties die vanaf 27 juni 2020 worden aangevraagd vanaf moment van aanname.

Ook dit Reglement is een korte versie met bijlagen; de bijlagen kunnen door de PITK zelf worden gewijzigd, zonder tussenkomst van een notaris/advocaat.  

Aandachtspunten

* Neem de leeswijzer van het PITK-visitatiereglement 2020 aandachtig door (blz. 3).

* De PITK-visitatie is volledig gedigitaliseerd. 

* De vakgroep/solist/waarnemer is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de visitatie door middel van invulling van bijlage 6 van het PITK-visitatierglement.

* Nadat een datum is vastgesteld, worden op PE-Online een deel van de visitatiestukken gereed gezet.

* De individuele kaakchirurg is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen herregistratie/visitatie op basis van RTS-informatie.

* De visitatiemethode voor zowel vakgroepen als solistisch werkzame kaakchirurgen als waarnemend kaakchirurgen staat beschreven in het visitatiereglement met bijlagen.

* Een exemplaar van het definitieve visitatierapport dient door de gevisiteerde vakgroep/kaakchirurg zelf te worden verstuurd aan de Raad van Bestuur en Medische Staf.

* Alle visitatiegegevens zijn altijd inzichtelijk voor de gevisiteerden.

* De KISZ- en Veiligheidslijst en Quick Scan kunnen zo vaak als gewenst door de vakgroep/kaakchirurg worden ingevuld via PE-Online.

* De kosten voor een PITK-kwaliteitsvisitatie voor NVMKA-leden worden rechtstreeks gefactureerd aan de vakgroep MKA, conform besluit ALV 17 mei 2019.  

* De kosten voor een PITK-kwaliteitsvisitatie voor niet-NVMKA-leden bedragen € 4500,- exclusief reis- en eventuele verblijfkosten van de visitatiecommissie. 

Heeft u vragen over de kwaliteitsvisitatie en/of de visitatietools, neemt u dan contact op met Annemieke van Dam, ambtelijk secretaris van de PITK, e-mail: pitk@nvmka.nl; telefoon (0578) 62 97 40 of (06) 236 10 316.

 

 

Sponsoren SSKMKA