Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Kwaliteitsvisitatie

De PITK-kwaliteitsvisitatie nieuwe stijl

Tijdens de NVMKA-Najaarsvergadering van 5 november 2014 is het nieuwe Reglement tbv de Kwaliteitsvisitatie van MKA-vakgroepen voor leden en niet-leden van de NVMKA goedgekeurd. Gekozen is voor een kort Reglement met bijlagen; de bijlagen kunnen door de PITK zelf worden gewijzigd, zonder tussenkomst van een notaris/advocaat. Het vernieuwde Reglement is per 1 januari 2015 in werking getreden (zie bijlagen).  

Aandachtspunten

* De PITK-visitatie is volledig gedigitaliseerd. Klik hier voor de online visitatie-tools.

* De vakgroep/solist/waarnemer is met ingang van 2015 zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de visitatie dmv invulling van bijlage 2 van het reglement.

* Nadat een datum is vastgesteld wordt op het afgesloten gedeelte van de NVMKA-website de visitatiestukken gereed gezet tbv invulling ervan.

* De individuele MKA-chirurg is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen herregistratie/visitatie op basis van RTS-informatie.

* De visitatiemethode voor zowel vakgroepen als solisten en waarnemers staat beschreven.

* Een exemplaar van het definitieve visitatierapport dient door de gevisiteerde vakgroep/solist/waarnemer zelf te worden doorgestuurd aan de Raad van Bestuur en Stafbestuur.

* Alle visitatiegegevens zijn altijd inzichtelijk voor de gevisiteerden;

* Een afschrift van de correspondentie aan de Raad van Bestuur en Stafbestuur, en een reflectie op de adviezen, zoals genoemd in hoofdstuk 5 van het visitatie én - voor zover van toepassing - een plan van aanpak, dient binnen een maand na ontvangst van het definitieve visitatierapport te worden toegestuurd aan de PITK.

* De KISZ- en Veiligheidslijst en Quick Scan kunnen zo vaak als gewenst door de vakgroep/solist/ waarnemer worden ingevuld.

Heeft u vragen over de kwaliteitsvisitatie en/of de visitatie-instrumenten, neemt u dan contact op met Annemieke van Dam, ambtelijk secretaris van de Permanente commissie Intercollegiale Toetsing Kaakchirurgie (PITK); e-mail: pitk@adpro-epe.nl, telefoon (0578) 62 97 40 of 06 236 10 316.

 

Sponsorscroll