Registratiecommissie Tandarts Specialisten (RTS)

Commissies en Stichtingen

Registratiecommissie Tandarts Specialisten (RTS)

Taken, samenstelling en bevoegdheden van de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen zijn geregeld in de Regeling inzake de Opleiding en Registratie van Specialisten (de Regeling) en op onderdelen nader uitgewerkt in het Reglement van Orde (RvO).

De Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen voert haar taken uit met inachtneming van de besluiten die zijn vastgelegd door het College Tandheelkundige Specialismen.

Taken

De Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen heeft tot taak:

* het visiteren en erkennen van opleidingsinrichtingen en (plaatsvervangend) opleiders;

* het beoordelen van curricula en (individuele) opleidingsprogramma's;

* het inschrijven van assistenten in opleiding tot specialist (AIOS) in het opleidingsregister;

* het begeleiden en beoordelen van AIOS gedurende het opleidingstraject;

* het inschrijven van specialisten in het specialistenregister: registratie en herregistratie;

* het zo nodig doorhalen van de inschrijving;

* het nemen van besluiten over de hoogte van verschuldigde RTS-tarieven;

* het adviseren van het CTS.

Nadere informatie: https://knmt.nl/loopbaan/tandartsspecialisten/registratiecommissie-tandheelkundig-specialismen-rts

Contactgegevens:

RTS, Postbus 20053

3502 LB  Utrecht

Telefoon RTS-bureau: 088-4404303

Samenstelling

De Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen bestaat uit acht leden, waaronder de voorzitter, en de vice-voorzitter, vijf adviserende leden en een secretaris-jurist. Van de acht leden zijn vier leden orthodontist (DMO) en vier leden kaakchirurg (MKA).

Inkomend voorzitter D.C. Koper (kaakchirurg
Vice-voorzitter J. Kloosterman (kaakchirurg)
Lid Dr. G. Mensink (kaakchirurg)
Lid Dr. W.J.J.M. Martin (kaakchirurg
Lid M.C.J. van der Beek (orthodontist)
Lid M.L. Koning (orthodontist)
Lid Dr. M.A.R. Kuijpers  (orthodontist)
Lid S.H. Beckman (orthodontist)
Secretaris mevrouw mr. A.E.L. van der Voort van Zyp
Plv secretaris mevrouw mr. G.M. van Reenen
Adviseur namens Doo-T vacature
Adviseur namens NFU vacature
Adviseur namens aios MKA-chirurgie J. Duininck
Adviseur namens aios DMO Drs. M.L.D. de Koning
Adviseur namens CTS Mr. M.C.J. Rozijn

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu