Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

College Tandheelkundige Specialismen (CTS)

Het College Tandheelkundige Specialismen (CTS) is het regelgevende orgaan dat in besluiten vastlegt aan welke eisen de specialistenopleidingen, opleiders en de opleidingsinrichtingen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor erkenning door de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS).

Ook stelt het CTS vast aan welke eisen moet zijn voldaan alvorens de RTS een tandarts-specialist kan registreren cq herregistreren.

Taken CTS

Taken, samenstelling en bevoegdheden van het CTS zijn geregeld in de RTS (de Regeling) en op onderdelen nader uitgewerkt in het Reglement van Orde. Het CTS heeft ook een Toetsingskader voor Tandheelkundige Specialsmen opgesteld (zie website KNMT).

Het CTS heeft tot taak

* het aanwijzen/intrekken van deelgebieden der tandheelkunde als specialisme;

* het vaststellen van het toetsingskader daarvoor:

* het instellen van een specailistenregister en het vaststellen van de eisen voor registratie, herregistratie, herintreding, schorsing en doorhaling;

* het vaststellen van voorwaarden die aan de registratie, herregistratie en herintreding kunnen worden verbonden;

* het instellen of opheffen van één of meerdere opleidingsregisters;

* het vaststellen van de eisen voor erkenning van de (plaatsvervangend) opleider cq opleidingsinstellingen alsmede van de voorwaarden die aan de erkenning kunnen worden verbonden;

* het doen van aanvragen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om een door het CTS vastgestelde titel aan te merken als wettelijk erkende specialistentitel.

Samenstelling

Het CTS bestaat uit gewone leden, waaronder de voorzitter, adviserende leden en een secretaris-jurist. De gewone leden zijn opleiders in beide specialismen (orthodontie en MKA-chirurgie) en een gelijk aantal buiten de opleiding praktiserende specialisten. Voor ieder van de gewone leden is een plaatsvervanger benoemd.

 

voorzitter Prof.dr. J. de Lange (kaakchirurg)
vice-voorzitter mevrouw W.J.D.M. van Beers (orthodontist)
lid Dr. G.J. van Beek (kaakchirurg) 
lid Prof.dr. S.J. Bergé (kaakchirurg)
lid Dr. J.E. Bergsma (kaakchirurg) 
lid mevrouw C.T.M. Geraedts (kaakchirurg)
lid Prof.dr. A.J.W.P. Rosenberg (kaakchirurg)
lid Dr. R.B. Kuitert (orthodontist)
lid Dr. J.G.J.H. Schols (orthodontist)
lid mevrouw prof.dr. Y. Ren (orthodontist)
lid mevrouw M.M.G. Kindt-Ackermans (orthodontist)
aios MKA-chirurgie mevrouw L.J. Beumer
aios orthodontie C.G. Oey

adviseur (NFU)

mevrouw Dr. S.M. Peerdeman
adviseur (RTS) mevrouw Mr. A. van der Voort van Zyp (secretaris RTS)
adviseur (DOO-T) vacature
Secretaris (a.i.) Mr. M.C.J. Rozijn
Instelling: 
Overig

Sponsoren SSKMKA