Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

BOOA / PAOK

Stichting BOOA

Welkom op de pagina van de Stichting BOOA, een stichting tot bevordering van bijzondere wetenschappelijke onderwijs- en onderzoekactiviteiten van de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA).

De stichting BOOA heeft ten doel het stimuleren van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied van de mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie en het financieren van deze activiteiten binnen het kader van de doelstelling van de NVMKA, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.

De stichting BOOA tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het financieren van bijzondere wetenschappelijke onderwijs- en onderzoekfaciliteiten;

b. het financieren/verzorgen van postacademiaal onderwijs kaakchirurgie;

c. het (doen) voorbereiden van voordrachten voor de aanstellingen van door de stichting meegefinancierde bijzondere hoogleraren.

In 2013 heeft de stichting BOOA een aantal veranderingen ondergaan onder leiding van de toenmalige voorzitter cq secretaris Lex van Gool en Joke Kwakman. De statuten zijn aangepast aan de huidige tijd en de nieuwe bestuurssamenstelling van BOOA. Tevens is de naamswijziging van de Vereniging uit 2005 nu ook doorgevoerd in de statuten van BOOA.

Het bestuur bestaat voortaan uit vijf leden, waarvan ten minste twee oud-bestuursleden van de NVMKA en ten minste twee leden die ook zitting hebben in de PAOK commissie. Op deze wijze zijn BOOA en de PAOK aan elkaar gekoppeld, hun beider doelstelling past daar goed bij.

Tijdens de Najaarsvergadering 2013 in Assen heeft de bestuurswisseling plaatsgevonden. 

 

BOOA Research Grant 2015

Het bestuur van de Stichting Bijzondere Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek Activiteiten (BOOA) van de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak en Aangezichtschirurgie brengt u onder de aandacht dat er ook dit jaar een Research Grant ter beschikking wordt gesteld aan een jonge onderzoeker als startkapitaal voor het onderzoek waarmee hij/zij wil beginnen. De onderzoeker is lid, aspirant-lid of buitengewoon lid van de NVMKA.

Evenals vorig jaar heeft de BOOA Research Grant een waarde van  € 5.000,-. Daarnaast zal er een aanmoedigingsprijs van € 2.500,- worden uitgereikt. Het onderzoek dient duidelijk gerelateerd te zijn aan ons vakgebied.

De jury - benoemd door het bestuur van onze vereniging - zal toekenning van de BOOA Research Grant tijdens de 59e Najaarsvergadering op 5 en 6 november 2015 in Amersfoort bekendmaken. Deelnemende onderzoekers worden geacht aanwezig te zijn bij de toekenning van de BOOA Research Grant.

Kandidaten dienen hun onderzoeken (in vijfvoud) vóór 15 september 2015 schriftelijk in te dienen MKA-chirurg R.J. Bun, secretaris BOOA, Postbus 369, 8160 AJ  Epe. Bovendien wordt de kandidaat verzoecht een digitale versie te mailen aan secretaris@nvmka.nl.

Kandidaten voor de BOOA Resarch Grant 2015 dienen hun onderzoek vóór schriftelijk en digitaal in te dienen. Nadere informatie kan worden opgevraagd via e-mail: secretaris@nvmka.nl of telefonisch 0578 62 97 40.

 

Voorzitter Dr. G.J. Dicker
Secretaris R.J. Bun
Penningmeester J. Kloosterman
Lid (PAOK Dr. F.J. Dieleman
 Lid (PAOK) B. van Eggermont 
Lid (PAOK) Dr. B. van Minnen
Lid (PAOK) Dr. E. Nout
 Lid (PAOK) W.H. Schreuder
:Lid mevrouw S.A.M. Strijbos
Instelling: 
Stichtingen

Sponsoren SSKMKA